پیش 1 سال - ترجمه

همیشه دلخوری هات رو به موقع بگو
حرفات رو با کلام بگو نه با رفتار
از حرفات همونی برداشت میشه که میگی
ولی از رفتار هزارن برداشت میشه

پسند