بَعضیارو باخودِشون تَنها میذارَم اُمیدوارَم بِ عِلَت گِردی زَمین دوباره نَرِسَن بِ ما...

پسند