راهنمای کد امنیتی؟

سوال جواب
بنویسید فیسکوب ایرانیان ؟ فیسکوب ایرانیان
بنویسید ایران ؟ ایران
خلیج همیشه ... ؟ فارس
نه + 13 ؟ 22
سلطان جنگل ؟ شیر
دو دو تا ؟ 4
بنویسید 13901122 ؟ 13901122
تعداد حروف الفبا ؟ 32