این خیریه آماده دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی میباشد.
شماره کارت 6104337838881686
بانک ملت بنام خیریه نیکوکاران بیت الزهرا (س)
به ما یاری برسانید و ازما یاری بخواهید


https://telegram.me/baitalzahra

پسند

روزی استاد روانشناسی وارد کلاس شد و به دانشجویان گفت:\" امروز می خواهیم بازی کنیم! \"
سپس از آنان خواست که فردی به صورت داوطلبانه به سمت تخته برود. خانمی داوطلب این کار شد.استاد از او خواست اسامی سی نفر از مهمترین افراد زندگی اش را روی تخته بنویسد. آن خانم اسامی اعضای خانواده، بستگان؟، دوستان، همکلاسی ها و همسایگانش را نوشت. سپس استاد از او خواست نام سه نفری را پاک کند که کمتر از بقیه مهم بودند. زن اسامی همکلاسی ها یش را پاک کرد. سپس استاد دوباره از او خواست نام پنج نفر پاک کند. زن اسامی همسایگانش را پاک کرد. این ادامه داشت تا اینکه فقط اسم چهار نفر بر روی تخته باقی ماند:نام مادر، پدر، همسر و تنها پسرش. ..
استاد از وی خواست نام دو نفر دیگر را حذف کند. کار بسیار دشواری برای آن خانم بود. او با بی میلی تمام نام پدر و مادرش را پاک کرد. استاد گفت:\"لطفاً یک اسم دیگر را هم حذف کنید. \"زن مضطرب و نگران شده بود و با دستانی لرزان و چشمانی اشکبار نام پسرش را پاک کرد. و بعد بغضش ترکید و هق هق گریست ...
استاد از او پرسید:\"چرا اسم همسرتان را باقی گذاشتید؟ والدین تان بودند که شما را بزرگ کردند. و شما پسرتان را به دنیا آوردید. شما همیشه می توانید همسر دیگری داشته باشید! \"
همه کنجکاو بودند تا پاسخ زن را بشنوند. زن به آرامی و لحنی نجوا مانند پاسخ داد:\"روزی والدینم از دنیا خواهند رفت. پسرم هم وقتی بزرگ شود برای کار یا ادامه تحصیل یا هر علت دیگری ترکم خواهد کرد.
پس تنها فردی که واقعاً کل زندگی اش را با من تقسیم می کند، همسرم است! \"
همه ی دانشجویان از جای خود بلند شدند و برای آن که زن حقیقت زندگی را با آنان در میان گذاشته بود، برایش کف زدند.
باهمسربه ازآن باش
كه باخلق جهاني[

پسند

زندگی ، پنجره ای باز، به دنیای وجودست.
تا که این پنجره باز است ، جهانی با ماست.
آسمان ، نور ، خدا ، عشق ، سعادت با ماست.
فرصت بازی این پنجره را دریابیم.
در نبندیم به نور ، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم.
پرده از ساحت دل برگیریم.
رو به این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم.
زندگی ، رسم پذیرایی از تقدیر است.
وزن خوشبختی من ، وزن رضایتمندیست...

پسند

باتوجرقه های عاشق شدن

در آتشکده ی متروک قلبم

شعله کشید

ترانه های عاشقانه ام

با تو

به حقیقت رسید

انجماد رگهای یخ زده ام

در شراره آغوش سوزانت ذوب شد

و با تو و وجود متبرک توست

که می خواهم بمانم تا

همیشه و همیشه در کلبه ی عشق

میزبان نفس های عاشقانه ات

خواهم ماند

دوستت دارم.

پسند
درباره

با دعای خیر شما مردم شریف ،دست در دست شما عزیزان مساعدت از خانواده های بی بضاعت ،بی سرپرست،ایتام و آزادی زندانیان با همت وسیع با مشارکت و مساعدت کمک های نقدی و غیر نقدی اهتمام خواهیم ورزید